• ورود
  • نقشه سایت

تعاریف واژه های فضای سبز

 

  

تعاریف واژه های فضای سبز

1 _ عنوان واژه : فضای سبز

تعریف : فضای بازی که بخش عمده آن از گیاه پوشیده شده و دارای بازدهی اکولوژی و یا اجتماعی می باشد.

 

2 _ عنوان واژه : فضای سبز شهری

تعریف : فضای سبزی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده باشد.

 

3 _ عنوان واژه : فضای سبز شهری عمومی

تعریف : فضای سبز شهری که دارای کارکرد اجتماعی بوده و امکان استفاده عمومی مردم از این فضاها بر اساس سلسله مراتب تقسیمات شهری(شهر،منطقه و محله)میسر باشد.

 

4 _ عنوان واژه : فضای سبز شهری نیمه عمومی

تعریف : فضای سبز شهری که کارکرد اکولوژیکی داشته اما دارای کارکرد تام اجتماعی نمی باشد. فضاهای سبز بیمارستانها،پادگانها،ادارات دولتی،نهادها و ... در این دسته قرار می گیرند .

 

5 _ عنوان واژه : فضای سبز شهری خیابانی

تعریف : فضای سبز شهری که به طور معمول حاشیه باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را تشکیل می دهد و یا بصورت متمرکز در فضاهای نسبتا کوچک میدانها و یا در زمینه های پیرامون بزرگراهها و خیابانها شکل گرفته است.

 

6 _ عنوان واژه : فضای سبز شهری خصوصی

تعریف : فضای سبز شهری که استفاده از آن در انحصار مالک آن قرار دارد .

 

7 _ عنوان واژه : کمربند سبز

تعریف : فضای سبزی که بر اساس ضوابط معین برای جلو گیری از رشد بی رویه شهر و کنترل گسترش آن ایجاد ، و علاوه بر کارکرد اکولوژیکی بر اساس موقعیت مکانی و امکانات پیش بینی شده در آن ، میتواند دارای کارکرد اجتماعی نیز باشد .

 

8 _ عنوان واژه : پارک

تعریف : فضای سبز عمومی که محدوده و حریم شهری و یا محدوده روستایی واقع شده و به حداقل امکانات تفریحی و رفاهی مجهز باشد .

 

9 _ عنوان واژه : پاک محله

تعریف : پارکی که در یک محله شهری قرار دارد و برای استفاده ساکنان محله و فضای بازی کودکان پیش بینی شده است .

 

10 _ عنوان واژه : پارک جنگلی

تعریف : پارکی که بخش عمده آن از درخت و درختچه تشکیل شده و به دلیل موقعیت مکانی مناسب ، قابلیت های طبیعت و یا انسان ساخت ، برای تامین هدفهای تفرجی ، زیست محیطی ، حفاظتی ، گردشگری و تفریحی مدیریت ، و با توجه به ظرفیت برد آن مورد استفاده عموم قرار می گیرد .

 

11 _ پارک جنگلی شهری

تعریف : پارک جنگلی است که از درخت و درختچه خودرو همراه با سایر رستنیهای خشبی و علفی پوشیده شده و منشاء طبیعت دارد و انسان در ایجاد اولیه آن نقشی نداشته است .

 

12 _ عنوان واژه : پارک جنگلی مصنوعی

تعریف : پارک جنگلی است که منشاء طبیعی ندارد و توسط انسان ایجاد شده است .آمار بازدید
دی ان ان