• ورود
  • نقشه سایت

 

سازمان پاركها و فضای سبز اروميه در يك نگاه  


سازمان پاركها و فضای سبز اروميه در سال 1374در قالب "سازمان "با هدف توسعه و نگهداری فضاي سبز شهری و نيز ازتقاء فرهنگ زيست محيطی ايجاد و وظايف مصوب و قانوني اين سازمان برابر اساسنامه عبارتست از حفظ و نگهداری امور تمامی پاركها ، بلوارها ، ميادين و فضاهاي سبز  واقع در حريم شهر اروميه اعم از حاشيه خيابانها ، جنگلها ، كمربند سبز ، و نيز انجام مطالعات و تحقيقات مرتبط با مسائل فضای سبز و برنامه ريزی جهت گسترش اين امر و ارائه خط مشی های اساسي و بنيادی ، طرح توسعه فضای سبز شهری متناسب با طرح های پيشنهادی از سوي شهرداری محترم و منطبق بر طرح تفضيلی می باشد .و در اين راستا وسعت فضای سبز تحت پوشش اين سازمان در سال 1389 ، 3969035 متر مربع مي باشد .همچنين افزايش سرانه فضای سبز متناسب با امكانات و با توجه به آلودگی شهر و نيز متعادل نمودن پراكنش فضاي سبز متناسب با جمعيت شهری از برنامه های  راهبردی سازمان بوده كه توسط واحدهای اجرائی سازمان دنبال ميگردد . واحد های اجرائی شامل واحدهای فضای سبز و نيز واحدهاي خدماتی  می باشد كه واحدهای فضای سبز خود شامل مناطق 4 گانه فضای سبز و نيز واحدهای ديگر شامل جنگلها ، حفظ نباتات ،  تاسيسات ، حفظ و گسترش ، امانی ، آبياری و مجتمع های توليد گل و نهال مي باشد .واحدهای ديگر اين سازمان شامل امورمالی ، امور اداری ،اتوماسيون ،دبيرخانه، آموزش و طراحی منظر  ، اداره توسعه ، پزوهش، اداره نظارت بر حفظ و نگهداری، املاك و حقوقی ، روابط عمومی ، حراست ، معاونت پشتيبانی و معاونت اجرايی مي باشد.

آمار بازدید
دی ان ان