• ورود
  • نقشه سایت
امام صادق (ع): در غيرتمندبودن مؤمن همين بس كه هرگاه كار زشت و ناپسندى مشاهده كرد خداى متعال از نيّتش در مورد ناخوش داشتن آن منكر آگاه باشد.

اهداف سازمان در پنج رکن اصلی

1- بهبود حفظ و نگهداری فضای سبز 
2- توسعه پایدار فضای سبز با اولویت توسعه جنگل
3- ارتقاء سطح آگاهی و مهارتی پرسنل از طریق برنامه ریزی آموزشی
4- ارزش گذاری برای خواست مشتری و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان

5- توجه به انضباط کاری با ترجیح کار سازمان به امور شخصی

آمار بازدید
دی ان ان